فضایی - بلاگ کسری درویش
This is me

Kasra Darvish

I write to exist beyond time!

Kasra Darvish

1-Minute Read

شایدم ۲۰۰ سال بعد، یکی ‌از دغدغه ها این باشه که چرا بین موجوداتِ ”زمینی“ و موجوداتِ ”فضایی“ تفاوت قائل میشیم و چرا باهم در صلح نیستیم. چرا فضایی ها آدم ها رو، و آدم ها فضایی ها رو تحقیر میکنن و اعتماد و احترام وجود نداره. چرا به طور مداوم با هم در تنش هستیم.

Recent Posts

Categories

About

I'm a Ph.D. student interested in Artificial Intelligence, Machine Learning and intelligence in its abstract form